شب قدر، شب رحمت خاصه الهی است .

شـب قـدر، بـر اسـاس آیـات و روایـات، ازشبهای مقـدس و متبـرک اسـلامی اسـت.خداوند در قرآن مجیـد از آن بـه بزرگـی یـادکرده و سورهای نیز به نام « قدر» نازل فرموده است. در احادیث اسلامی نیـز بـه صـراحت بیان شده که در تمام سال شـبی بـه خـوبی وفضیلت شب قدر نمیرسد.

حجت الاسلام سعید صاحبی ،کارشناس امور مذهبی در گفتگو با خبرنگار نارخبر گفت: شب قدر از شبهای باعظمت و با اهمیت سال بوده که قلـم هـا در وصـف این شب ناتوان هستند ، ثـواب اعمـال نیـز در ایـن شـب بـسیار متفاوت با زمانهای دیگر اسـت. عبـادت دراین شب بالاتر از هزار ماهی است کـه شـب قدر در آن نباشد.

ایشان افزودند: در این شب رحمت خاصه الهی بر بندگان خداوند جاری خواهد شد. شب قدر از جمله شبهـایی است که مورد عنایت خاص خداونـد متعـال قرار گرفته است به همین خاطر، رحمت ویـژۀ خـود را شـامل بنـدگانش مـیکنـد .بر اساس معارف دینـی «شـب قـدر» شـبی است که در آن قرآن بر پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شده است. در این شب مقدرات یک سال انسان معین میگـردد. ملائکـه دراین شب بر زمین فرود میآیند، نزد حجـت خدا میروند و آنچه را بـرای بنـدگان مقـدر شده بر ایشان عرضه مـیدارنـد.

وی ادامه داد:شـب قـدرهمچنین شب تقدیر امامت و ولایت اسـت و میتوان از آن به عنوان بهتـرین سـند بـرای اثبات امامـت و ولایـت اهـل بیت  بهـره گرفت. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند: رسول خدا صلی الله  به مـن فرمـود: ای علـــی، آیـــا میدانـی معنـای شـب قـدر چیـست؟گفتم: یا رسول الله نمیدانم. فرمـود:خداوند تبـارک و تعـالی در شـب قـدر،آنچه را تا روز قیامت قـرار اسـت اتفـاق بیفتــد، مقــدر کــرده و از جملــه آنچــه مقدر نموده، ولایت تو و ولایـت امامـان از نسل تو تا روز قیامت است. (ابـن بابویـــه، ١۴٠٣ق: ٣١۵)

ایشان در پایان بیان داشتند: پس جا دارد که در چنین شبی باید فرصت را غنیمـت بـشماریم و ضـمن انجـام دادن اعمال و عبادات ویـژۀ ایـن شـب، بـه تفکر در اوضاع اسلامی و توجـه بیـشتر بـه تعالیم قـرآن مجیـد و معـارف اهـل بیت بپــردازیم و در کنــار آن از اعمــال بد وگناهان خود استغفار نماییم.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *