1398/03/01
salamup.ir
nashrkhabar.ir

ترافیک در خیابان فردوسی

27 آبان 1392 کد خبر : 98861895

نار خبر ،همانطور که گزارش شده بود شهرداری در خیابان فردوسی شروع به ایجاد یک نهر کرده بود که بعلت عدم اتمام فعالیت شهرداری امروز صبح شاهد ترافیک در این خیابان اصلی بودیم.

این گره ترافیکی همچنان ادامه دارد که موجب سوال ما از شهردار کامران جوادی شد که در ادامه توضیحات وی آمده است.

بعلت جمع شدن آب های سطحی در میدان اصلی امام خمینی (زه) سعی در ایجاد نهری جهت نخلیه شد که خبرنگار نارخبر شب تصویر گرفت .

ولی با تمام نشدن محور ورودی مجبور شدیم از صفحات فلزی بطور موقت بجای پل استفاده کنیم که امشب کار را تمام کنیم.

 اخبار ساوه
پیشنهادی سردبیر